položek
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

1. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem je osoba, která při objednání zboží a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti.


2. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Tímto režimem se řídí práva spotřebitelů týkající se vad zboží, které existovaly již v době převzetí zboží. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží a vady, nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy spotřebitel zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

Poruší-li spotřebitel povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu, hrozí, že dojde k většímu rozsahu vady, za který už prodávající nebude odpovídat, neboť k němu došlo v důsledku nedbalého zacházení spotřebitele se zbožím.

V případě zjištění odstranitelných vad existujících v okamžiku převzetí má spotřebitel právo požadovat bezplatnou opravu věci a její uvedení do stavu v souladu s objednávkou nebo výměnu věci za novou. Volbu práva provádí spotřebitel.

V případě dodání jiného výrobku má spotřebitel právo na dodání zboží dle objednávky.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


4. ODPOVĚDNOST ZA VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Tímto režimem se řídí odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době, ale které neexistovaly při převzetí věci.
Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.
                                                                                                       
V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti. Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 
V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Stejná práva jako u vady neodstranitelné náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


5. REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost:

Spotřebitel může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání zboží je spotřebitel povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. V tomto směru lze doporučit zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list. Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a
shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE”. Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.

Prodávajícího nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi.


6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

 

uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,

  není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,

 

  odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí spotřebiteli,

 

  reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno spotřebiteli.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu spotřebitele.7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM (odstoupení od smlouvy)

Zákazník má nárok dle občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) do 14 dnů od uzavření smlouvy (objednávky) a to bez udání důvodů.
Odstoupení od smlouvy stačí oznámit emailem, telefonicky před uplynutím 14denní lhůty, následně bude zákazníkovi zaslán na email formulář odstoupení od smlouvy, který vyplněný a podepsaný přiloží k vrácenému zboží.
Zboží se zasílá na adresu - prodejna-odběrní místo viz kontakty na hlavní straně eshopu
Eshop-dodavatel vrací celou částku za vrácené zboží včetně dopravného k zákazníkovi
Zákazník-odběratel hradí náklady na dopravné vráceného zboží zpět k dodavateli-eshopu

Zboží musí být nepošlozené, nepoužité, v  původní balení, prosíme o balení které není polepené páskou, popsané, roztrhané a ušpiněné, i zákazník, který kupuje vámi vrácené zboží požaduje za své peníze plnohodnotné zboží.

Peníze za vrácené zboží se vrací platbou na účet zákazníka po obdržení zboží, nejdéle do 30 dnů.

Vrácení zboží nelze uskutečnit zasláním formou dobírky, bez vyplněného formuláře o odstoupení od smlouvy.8. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.


V případě využití práva na odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vše, co podle ní dostaly. Spotřebitel je povinen vrátit dodané zboží kompletní, tak jak mu bylo dodáno. Prodávající je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu. V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Petr Skoupil, Haškova 748/33, Karviná-Ráj

 
CenyZboží.cz, Naakup.cz

JavaScript musí být povolen